LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH HẬU GIANG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 07 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Tên giám đốc : Nguyễn Văn Ngẫu